Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

XXXI SESJA RADY GMINY ROPA

News details

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 24 WRZEŚNIA 2021 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXI SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropa za I półrocze 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 /druk nr 35/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 36/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego /druk nr  37/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
  o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
  o dochodach gospodarstwa domowego /druk nr 38/.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/155/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2020r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa zmienioną uchwałą Nr XXII/164/20 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2020r. /druk nr 39/.
 10. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 12. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Ropa.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk