Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Gleby

Powierzchnia gleb w ha na użytkach rolnych według klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:

Grunty orne

Miejscowość/ klasa bonitacji

I

II

III

IV

V

VI

Ropa

-

-

82,52

801,79

425,22

110,18

Łosie

-

-

68,17

177,15

39,71

-

Klimkówka

-

-

0,40

57,52

28,18

21,13

Razem

-

-

151,09

1036,46

493,11

131,31

Łączna powierzchnia gruntów ornych w gminie wynosi 1811,97 ha

Łąki

Miejscowość/ klasa bonitacji

I

II

III

IV

V

VI

Ropa

-

-

5,14

70,43

25,24

1,57

Łosie

-

-

10,17

47,62

8,74

-

Klimkówka

-

-

17,28

58,51

4,54

0,18

Razem

-

-

32,59

176,56

38,52

1,75

Łączna powierzchnia łąk w gminie wynosi 249,42 ha

Pastwiska

Miejscowość/ klasa bonitacji

I

II

III

IV

V

VI

Ropa

-

-

18,55

178,17

120,07

49,29

Łosie

-

-

2,48

74,72

51,86

17,77

Klimkówka

-

-

2,69

28,21

28,21

7,65

Razem

-

-

23,72

281,1

200,14

74,71

Łączna powierzchnia pastwisk w gminie wynosi 579,67 ha

Łączna powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo w gminie Ropa wynosi 2641,06 ha

Na terenie gminy Ropa przeważają gleby należące do klas średnich i słabych. Większe kompleksy najwartościowszych w skali gminy gleb (IV, lokalnie III klasy bonitacyjnej), występują w dolinie rzeki Ropy i na pogórzach w centralnej, północnej i południowo – zachodniej części gminy. Typologicznie są to mady oraz gleby brunatne właściwe, gliniasto – ilaste, ciężkie. Na stokach wyżej położonych i wszelkich zestromieniach terenu występują gleby brunatne i bielicowe, o niskich walorach produkcyjnych.