Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Krajobraz, przyroda, tereny chronione

Wysoki stopień lesistości gminy, zbiornik jeziora Klimkówka, dolina rzeki Ropy, w tym skalny jej skalny przełom „Gorlickie Pieniny”, rolniczy charakter terenu tworzą walory krajobrazowe, które mogą stanowić kryte­rium wydzielenia obszarów ochrony specjalnej. Gmina Ropa w całości położona jest w obszarze chronionego krajobrazu. Planowane jest utworzenie Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego, który obejmie 45% powierzchni gminy. Na terenie gminy występują trzy pomniki przyrody, są to dwa dęby i jeden grab rosnące w we wsi Ropa. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wskazuje, aby objęte ochrona prawną zostały zespoły przyrodniczo – krajobrazowe w uroczyskach: Kiczera – Żdżar – Czerteżyki, Łysa Góra – Suchy Wierch, Chełm. Na tych terenach występują rzadkie gatunki roślin takie jak róża alpejska, wiciokrzew czarny, skrzyp olbrzymi, pióropusznik strusi, języcznik zwyczajny. Bogata jest awifauna (m.in. orlik krzykliwy, puszczyk uralski, bocian czarny). W obrębie gminy występuje czasowo 19 gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem (m.in. żbik, wilk, ryś). Otaczające dolinę rzeki Ropy wzgórza Beskidu Niskiego stanowią główny walor przyrodniczy gminy. Jest to najbardziej ekologicznie wartościowy system na obszarze gmi­ny Ropa. Na dużą atrakcyjność krajobrazu gminy ma wpływ obecność zbiornika Klimkówka, który jest jednym z istotniejszych elementów gorlickiego rejonu turystycz­no -wypoczynkowego. Walory krajobrazowe i przyrodnicze , sposób zagospodarowania oraz dostępność komunikacyjna czynią obszar przydatnym do intensywniejszego rozwoju turystyki.