Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Lasy, szata roślinna

W podziale geobotanicznym gminę zalicza się do okręgu Beskidy i podokręgu Beskid Niski. W gminie występują pietra pogórza i regla dolnego. Na terenie gminy Ropa znajduje się 1.818 ha użytków leśnych. Stanowi to 37 % powierzchni ogólnej gminy. Skupiają się one głównie w obrębie wzniesień – Chełmu, Suchej Homoli, Kiczery. 1383 ha (76%) lasów jest administrowanych przez Nadleśnictwo Łosie, pozostałe 479 ha (24 %) stanowi własność prywatną. Wysoki wskaźnik lesistości ma ścisły związek z niska klasą gleb brunatnych pokrywających gminę oraz górzystością terenu.

W lasach dominują siedliska lasu górskiego. Stanowią one 99% powierzchni leśnej. W dolinie Ropy występują lasy łęgowo – górskie. Skład gatunkowy lasów jest zbliżony do naturalnego, największy udział procentowy posiada buk – 45%, jodła – 27%, sosna 12%, oraz świerk – 9%, olsza szara 5%,pozostałe 8%. Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszający się udział sosny przy jednoczesnym wzroście udziału buka i jodły. Dominującym zbiorowiskami leśnymi są zespoły buczyny karpackiej.

Na pozostałym obszarze spotyka się małe zespoły zadrzewień śródpolnych i pasy drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub pieszych.

W Ropie przy dawnym dworze zachowała się zieleń parkowa. W parku dworskim ob­jętym ochroną prawną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdują się cenne okazy przyrody.