Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

SOŁECTWO ŁOSIE

Sołtys wsi: Bolesław Pociecha

Sołectwo graniczy z miejscowościami Ropa, Klimkówka, Leszczyny, Bielanka, Szymbark. Wieś położoną w dolinie rzeki Ropy otaczają pasma lesistych wzgórz. Na terenie wsi znajduje się zapora wodna oraz niewielka część zalewu Klimkówka. Przez Łosie przebiega droga powiatowa Ropa – Szymbark, która łączy się niedalekiej odległości od centrum miejscowości z drogą do uzdrowiska w Wysowej i przejścia granicznego na Słowację w Koniecznej. Miejscowość liczy 782 mieszkańców. Teren wsi charakteryzuje duża górzystość oraz koncentracja zabudowy, co jest korzystnym zjawiskiem, gdyż ułatwia wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną (kanalizacja, wodociąg).

Liczba gospodarstw domowych wynosi 216. Wieś Łosie w całości leży na obszarze zlewni rzeki Ropy, stanowiącej dopływ Wisłoki. Jakość wody w rzece na terenie wsi Łosie mieści się w III klasie czystości.

Wieś Łosie posiada duży potencjał turystyczny i kulturowy.

Do najważniejszych elementów krajobrazu kulturowego wsi zaliczyć należy cerkiew greckokatolicką p.w. Narodzenia N.M.P. z XIX wieku oraz cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 71 zaprojektowany przez Hansa Mayra, położony na cmentarzu parafialnym. Cerkiew utrzymana jest w dobrym stanie technicznym, zachowana jest jej forma, konserwowane jest wyposażenie. Okresowo przeprowadzana jest konserwacja cmentarza wojskowego, obowiązuje ochrona kompozycji, elementów nagrobnych oraz centralnych krzyży.

Walory te mają wpływ na wzrost zainteresowania turystycznego regionem. Obok obiektów zabytkowych podstawą dla rozwoju turystyki we wsi jest dziedzictwo historyczne związane z:

- łemkowskimi maziarzami (do II wojny światowej wieś Łosie słynna była z rzemiosła polegającego na produkcji i międzynarodowym handlu produktami ropopochodnymi, były to smary i mazie rozwożone charakterystycznymi wozami konnymi).

- eksploatacją ropy naftowej - istnienie studni kopanych ropy naftowej

- postacią Jakuba Dudry, Wacława Potockiego (XVI wiek)