Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

SOŁECTWO ROPA

sołtys wsi: Maria Białoń

Wieś Ropa graniczy z miejscowościami Grybów, Wawrzka, Brunary, Klimkówka, Łosie, Szymbark, Gródek. Wieś położoną w dolinie rzeki Ropy otaczają pasma lesistych wzgórz. Miejscowość liczy 3959 mieszkańców. Teren wsi Ropy charakteryzuje duża górzystość oraz rozproszenie zabudowy, co jest niekorzystnym zjawiskiem, gdyż utrudnia wyposażenie terenu w podstawową infrastrukturę techniczną. Wpływa niekorzystnie na planowanie, budowę i funkcjonowanie ważnych obiektów infrastruktury, takich jak kanalizacja, wodociąg, sieć gazownicza, inwestycje z nimi związane, z uwagi na zwiększone koszty, są przeprowadzane etapowo. Liczba gospodarstw domowych wynosi 951. Wieś Ropa prawie w całości leży na obszarze zlewni rzeki Ropy, stanowiącej dopływ Wisłoki, jedynie częściowo przysiółek Zalesie w Ropie należy do zlewni rzeki Białej Dunajcowej.

Do najważniejszych elementów krajobrazu kulturowego wsi zaliczyć należy dworski park krajobrazowy w Ropie, drewniany kościół rzym.-kat. p.w. Św. Michała Archanioła z XVII wieku, cmentarz wojenny z I wojny światowej w Ropie nr 72. Zespół dworski, składający się z dworu, oficyny, parku krajobrazowego stanowi aktualnie własność prywatną. W latach 70 i 80 XX wieku obiekty zostały zniszczeniu i dewastacji. Aktualnie przeprowadzany jest w nich remont mający na celu jego zagospodarowanie dla funkcji turystycznych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W budynku lamusa dworskiego planowane jest utworzenie i prowadzenie centrum informacji turystycznej gminy i regionu Beskidu Niskiego.

Drewniany kościół rzym.-kat. p.w. Św. Michała Archanioła z XVII wieku stanowi własność Parafii Rzymsko-katolickiej w Ropie. Jest utrzymany w stanie dobrym, kościół, dzwonnica i ogrodzenie pozostają w stanie technicznym gwarantującym jego przetrwanie.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Ropie nr 72 zaprojektowany przez Hansa Mayra, położony jest na cmentarzu parafialnym. Przeprowadzana jest okresowo jego konserwacja, obowiązuje ochrona kompozycji, elementów nagrobnych oraz centralnych krzyży.

Walory mają wpływ na wzrost zainteresowania turystycznego regionem. Obok obiektów zabytkowych podstawą dla rozwoju turystyki we wsi jest dziedzictwo historyczne związane z:

- eksploatacją ropy naftowej - istnienie studni kopanych ropy naftowej

- postacią Seweryna Bonera (XVI wiek)

- istnienie wiatraków wietrznych.

- postacią Antoniego Hybla, przedwojennego artysty rzeźbiarza i wynalazcy.