Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

XLI SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 23 CZERWCA 2022 R. O GODZ. 9.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XLI SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Ropa za 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ropa /druk nr 36/.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ropa, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Ropa oraz sprawozdań finansowych za 2021 rok.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2021 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ropa z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.,
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ropa za 2021 r.,
 10. Ocena sprawozdania i debata nad absolutorium.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 /druk nr 37/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021r. /druk nr 38/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2022 /druk nr 39/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 /druk nr 40/.
 15. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Zatwierdzenie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Ropa.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie sesji.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r.
poz. 559 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie Gminy Ropa mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Ropa pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja będzie transmitowana na naszym kanale: SESJA

Przewodniczący

Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk