Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

URZĄD STANU CYWILNEGO

REJESTRACJA URODZEŃ


Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie
21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się,a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją
o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wynosi 17,00 zł.

Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje
o nadanie numeru PESEL i zameldowuje dziecko z dniem sporządzenia aktu urodzenia na pobyt stały lub czasowy.
Z urzędu powiadamia się o nadania numeru PESEL i wydaje zaświadczenie o zameldowaniu.

Istnieje możliwość zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


Karta informacyjna do usługi zgłoszenia urodzenia z dniem
01 czerwca 2018 r. została zamieszczona na portalu obywatel.gov.pl
i zawiera wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia.

Zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dokonują wyłącznie matka dziecka lub ojciec (którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenia urodzenia
w formie dokumentu elektronicznego nie można dokonać przez pełnomocnika.

Po dokonaniu rejestracji, odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie
o zameldowaniu wydawane jest z urzędu, w postaci papierowej wysyłane jest pocztą na adres korespondencyjny lub w formie dokumentu elektronicznego, jak również dokumenty można odebrać osobiście, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia, jeżeli wnioskodawca dokona takiego wyboru na formularzu zgłoszenia urodzenia dziecka.

Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.Podstawa prawna; art. 13, 14, 17,20, 22, 30, 32, 47, 52-61ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, art. 62, 88, 89, 891i 901ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, art. 33,35,127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 20a ust. 1albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.